Lampang Cancer Hospital

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดลำปาง จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดลำปาง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และ กองการแพทย์และอนามัย กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ร่วมจัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 คือ “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนางกชพร สดเมือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ กล่าวต้อนรับ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จำนวนกว่า 350 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่กับสุขภาพ เสวนาภัยร้ายของบุหรี่ จัดนิทรรศการ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

               นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวว่า ด้วยองค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 31พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้รัฐภาคีสมาชิกทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ ในปี 2561นี้ เป็นปีแรกที่เชื่อมโยงโรคหัวใจมาเป็นประเด็นการรณรงค์ว่า “Tobacco and Heart Disease” หรือ“รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่” เนื่องจากบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก โดยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่มากกว่า 7 ล้านคน และจากสถิติคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองปีละ 100,000 คน คิดเป็นร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 ของสาเหตุการเสียชีวิตในแต่ละปี ผู้ที่มีอายุระหว่าง 30 - 45 ปี ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนที่ไม่สูบถึง 4 เท่า หรือเกือบครึ่งหนึ่งของคนวัยหนุ่มสาวถึงกลางคนที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ผู้ที่ได้รับบุหรี่มือสอง มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดพอๆ กับผู้ที่สูบบุหรี่

               การสูบบุหรี่เพียง 1 – 2 มวนต่อวันก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ บุหรี่ไร้ควัน หรือ E cigarette มีสารนิโคตินซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เช่นกัน ผู้ที่เคยสูบบุหรี่และสามารถเลิกบุหรี่ได้สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ถึงร้อยละ 30 

               จากรายงานผลการสำรวจการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ล่าสุดในปี 2560 ที่ผ่านมา พบจำนวนผู้สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน คิดเป็นอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 19.1 ของประชากรกลุ่มนี้ เมื่อพิจารณาแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทยโดยรวม ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2549-2560) พบว่า อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องอย่างช้า ๆ เป้าหมายสำคัญในการทำงานจึงมุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี เพื่อลด นักสูบหน้าใหม่ เพราะการไม่สูบบุหรี่ จะลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

               นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งหลายชนิดได้แก่ มะเร็งปอดมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับอ่อน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งไตและอวัยวะระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น โดยเฉพาะมะเร็งปอดซึ่งพบมากเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งทั้งหมดในประเทศไทย ตรวจพบในระยะเริ่มแรกได้ยาก และมีอัตราการตายสูง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือการสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการเกิดมะเร็งปอด ผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ไม่สูบ 10 เท่า แต่ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ ก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดด้วยเช่นกัน

               และในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก โรงพยาบาลมะเร็งลำปางและภาคีเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกันจัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนได้รู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพและลด ละ เลิกสูบบุหรี่และ ส่งผลต่อการลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในอนาคตต่อไป

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...