Lampang Cancer Hospital

อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานงานโรคมะเร็ง

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานงานโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator : CNC) จัดโดย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้กับบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 ให้เกิดความร่วมมือและประสานงานส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กำหนดจัดการอบรม 2 ช่วงระยะเวลา คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561 ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานมะเร็งระดับจังหวัด และพยาบาลผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็งจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 จำนวน 28 คน อีกทั้งยังได้รับเกียรติวิทยากรจาก โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดเชียงใหม่ , คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ , สาธารณสุขจังหวัดลำปาง , โรงพยาบาลลำปาง , โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ , โรงพยาบาลสารภี และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...