Lampang Cancer Hospital

จิตอาสา จังหวัดสะอาด ปราศจากโฟม

จิตอาสา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick Off จังหวัดสะอาด ปราศจากโฟมบรรจุอาหาร ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก โดยได้ร่วมคัดแยก เก็บกวาดขยะมูลฝอย รักษาความสะอาดกำจัดขยะ ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณริมแม่น้ำ ณ บริเวณริมแม่น้ำวัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 23 ตุลาคม 2561


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...