Lampang Cancer Hospital

Scan Foam องค์กรต้นแบบปลอดโฟม 100 %

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดย นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ดำเนินกิจกรรม Scan Foam โดยร่วมเดินรณรงค์พร้อมสุ่มตรวจหน่วยงานภายในองค์กรเรื่องการงดใช้โฟมบรรจุอาหาร 100% และขอความร่วมมือจากผู้เข้ารับบริการงดใช้โฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ ยังให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานองค์กรต้นแบบปลอดโฟม 100% จากสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการจังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...