Lampang Cancer Hospital

อบรมการใช้โปรแกรม Thai Cancer Based

งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Thai cancer based” โดยได้รับเกียรติจาก นางกุลรัตน์ ไชยพรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ และนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศโรคมะเร็ง และทบทวนการใช้งานโปรแกรม Thai Cancer Based สำหรับบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนมะเร็งภายในจังหวัดลำปางอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมฯประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนมะเร็งจากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดลำปาง ทั้งหมด 46 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายนิสิต สิงหโฆสิต สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมนายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...