Lampang Cancer Hospital

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดลำปาง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ และกระตุ้นให้ผู้สูบเลิกสูบบุหรี่ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้เรื่องมะเร็งปอด โดยวิทยากรนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง การบรรยายให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่ โดยวิทยากรคุณกิตติ ศรีอาวัชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดลำปาง จำนวน 500 คน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดโครงการ นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดลำปางDate : 2019-06-03 15:37:29
IP : 171.4.242.202

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...