Lampang Cancer Hospital

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง

คณะทำงานประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งตัวแทนจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดพะเยา ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและโรงพยาบาลพะเยา ออกติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง แก่เครือข่ายโรงพยาบาลในระดับ M1 และ F2 ในจังหวัดพะเยา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลเชียงม่วน และโรงพยาบาลปง ในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง ในระดับเขตบริการสุขภาพที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพิ่มความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย และการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยมีจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดนำร่อง


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...