Lampang Cancer Hospital

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตไทวัสดุลำปาง

กลุ่มงานธนาคารโลหิต โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ไทวัสดุสาขาลำปาง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563Date : 2020-07-24 08:03:20

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273