Lampang Cancer Hospital

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นำโดยแพทย์หญิงนวพร ตันศิริ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์และเคมีบำบัดและระบบการให้เลือดและการเบิกจ่าย โดยมีแพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ แพทย์หญิงวรภัทร เชิงปัญญา นายแพทย์ชำนาญการและคณะทำงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์,และแพทย์หญิงนิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและหัวหน้า กลุ่มงานธนาคารโลหิต ให้การต้อนรับและนำทีมเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านเคมีบำบัด ระบบการให้เลือดและการเบิกจ่าย ในวันที่ 2กันยายน 2563Date : 2020-09-04 16:36:52

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273