โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผล

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผล (หลักสูตร 3 วัน) โดยมีแพทย์หญิงธันยภัทร พงษ์เลาหพันธุ์ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผลอย่างถูกต้องและสามารถให้การดูแล การให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานความช่วยเหลือในการดูแลต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผลรวมทั้งครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดอบรมในรูปแบบการบรรยายผ่านระบบ Zoom meeting ผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 60 คน จากเขตบริการสุขภาพที่ 1,2 ระยะเวลาในการอบรมระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริทัศน์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางDate : 2021-09-02 14:47:59

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th