โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Update Cancer Nursing Care

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Update Cancer Nursing Care เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรม 2 รุ่น จำนวนรุ่นละ 50 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปางDate : 2022-01-29 09:17:30

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th