Lampang Cancer Hospital

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ซองบรรจุปลอดเชื้อ
ซืื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
จัดซื้อปั้มลม
วัสดุสำนักงาน 104 รายการ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประกาศลิฟต์มิตซู
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์
จ้างปุกระเบื้อง
ประกาศวัสดุการแพทย์
วัสดุสำนักงาน(ป้าย)
วัสดุสำนักงาน(สติ๊กเกอร์)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุก่อสร้าง
Cassette
วัสดุก่อสร้าง
เครื่องดูดของเหลวในระบบไปป์ไลน์
วัสดุสำนักงาน
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
จ้างปรับปรุงบริเวณชำระล้างถังขยะและรถเข็น
ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว
ครุภัณฑ์การเกษตร
ประกวดราคาซื้อยา Carboplatin 450 mg/45 ml จำนวน 1000 vials
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
วัสดุการแพทย์(อุปกรณ์ยึดอวัยวะในการฉายแสง)
จ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขยะเคมี และขยะอันตราย
เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...