Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมระบบการรับ - ส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านโปรแกรม Thai Refer และ TCB
ประชุมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบรม CQI & LEAN
ร่วมพิธีส่งเสริมพระพุทธศาสนา
กิจกรรม 5 ส : มหกรรมล้างเครื่องทำน้ำเย็น
ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 (กรณีปกติ) จังหวัดพิษณุโลก
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบรมกฎหมายทางการพยาบาล
อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
วางพวงมาลาพ่อเจ้าทิพย์ช้าง
ศึกษาดูงานด้านการพยาบาล
อบรมเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
อบรมทะเบียนมะเร็ง อุตรดิตถ์
ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 กรณีปกติ
อบรมบริหารจัดการยาเคมีบำบัด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
มอบประกาศนียบัตรอบรม CNC
วางพวงมาลาพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ข่าวอบรมเครือข่ายแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย รุ่น 2
อบรมการตรวจมะเร็งเต้านม – หนอนพยาธิ
ข่าวมอบใบประกาศนียบัตรฯ
ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 กรณีปกติ
ข่าวอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน
ฝึกภาคปฏิบัติการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ร่วมสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์
สนับสนุนผลผลิตสับปะรด
ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 19
สรพ.เยี่ยมสำรวจเฝ้าระวัง
รับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital
ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ร่วมประชุมวิชาการ NPHC 2018
อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานงานโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดลำปาง จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561
ร่วมพิธีเวียนเทียนนื่องในวันวิสาขบูชา 2561
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2561
ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561
มะเร็งลำปางอบรม R2R
ข่าวมอบใบประกาศนียบัตรฯ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
นำเสนอผลงานวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน JCON 2018
อบรมการสร้างนวัตกรรมชีวการแพทย์
อบรมเก็บกู้ยาเคมีบำบัด
กิจกรรมกีฬากระชับมิตร
อธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมรพ.มะเร็งลำปาง
กิจกรรมลดพุง ลดโรค
อบรมเครือข่ายแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุดอนเต้า
รับรางวัลรองชนะเลิศ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 9
อบรมเชิงปฏิบัติการ ACLS

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...