Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวศึกษาดูงาน
โครงการฟื้นฟูจิตใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ชมรมพยาบาลลำปาง
รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รดน้ำดำหัวผู้ว่า ฯ
ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
ข่าวรางวัลนักบริหารดีเด่นฯ
ร่วมกิจกรรมคนหน้าไมค์ หลังไมค์ใกล้ชิดประชาชน
ข่าวจัดประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2559
ข่าวโครงการ “การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็น พระราชกุศลฯ”
ข่าวทีมสรรพกรฯออกบริการรับชำระภาษีเชิงรุก
ข่าวบริจาคโลหิต
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17
ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการให้คำปรึกษาฯ
ข่าวนำเสนอผลงาน
ข่าวอบรมธรรมะภาคปฏิบัติ
ข่าวร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมะเร็งท่อน้ำดี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการมหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันมะเร็งโลก 2016
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันมะเร็งโลก‏
ข่าวจัดอบรมโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีเครือข่ายฯ 12 จังหวัดภาคเหนือ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมะเร็งโลก
สถิติมะเร็งตับจังหวัดเชียงรายพุ่ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดโครงการ ออกหน่วยคัดกรองโรคมะเร็งตับแก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย
อบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ( รุ่นที่5 )
สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ
ข่าวกิจกรรมเสริมกำลังใจผู้ป่วยมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดงานวันปีใหม่แก่ผู้ป่วยและญาติ
ข่าวบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
ข่าวจัดกิจกรรม 5 ส.
ข่าวนำเสนอผลงาน
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดโครงการวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ทำบุญเนื่องตักบาตรในวันพ่อแห่งชาติ
ข่าวบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
อธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รับรางวัลการจัดทำแผนเงินบำรุงประจำปี 2559 ดีเด่น
เวทีแลกเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
ข่าวโครงการมะเร็งเต้านม
นศ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ดูงาน
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
ข่าวบริจาคโลหิต
ข่าวจัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งฯ
วันพยาบาลแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตองการกุศล
ข่าวกิจกรรม World Hospice & Palliative Care Day 2015
ข่าวนำเสนอผลงาน
ข่าวต้อนรับผู้ว่าราชการลำปางและรองผู้ว่าราชการคนใหม่
ข่าวบริจาคเงิน
ข่าวบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ
ข่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ฯ
งานมุฑิตาจิต โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ข่าวบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ข่าวบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค5 จังหวัดลำปาง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...